Cookies

We zijn verplicht uw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies op onze website. Voor meer informatie over hoe we deze cookies gebruiken, kunt u ons cookiebeleid raadplegen.

Bel ons
+32 81 24 07 40

Email ons
info@sud-fresh.com

Privacy

0. Inlichtingen & Contact GDPR

Deze Site wordt uitgegeven door Sudfresh SA – 3, Rue du Kiell 6791 Aubange
Contact GDPR: info@sud-fresh.be

1. Verantwoordelijkheid van de gegevensverwerking

1.1. Verantwoordelijke van de verwerking

De verantwoordelijke van de verwerking is Sudfresh SA, waarvan de zetel gelegen is 3 Rue du Kiell –6791 Aubange.

Als zodanig bepaalt Sudfresh SA de doeleinden en de technische en juridische middelen om persoonsgegevens te verwerken en verbindt ze zich ertoe alle organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om een veilige verwerking te garanderen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna "de wet") en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van gegevens van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (hierna de GDPR-verordening).

1.2. Verwerkers

Het staat Sudfresh SA vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van gebruikers op zijn verzoek en namens hem verwerkt. Waar van toepassing verbindt Sudfresh SA zich ertoe een onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Het gebruik van de Site en de toegang tot enkele van de secties of tot elk verzoek om informatie of diensten van gebruikers kan resulteren in de mededeling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door het bedrijf Ssudfresh SA in haar hoedanigheid van Gegevensbeheerder zal voldoen aan de wet en het GDPR-reglement.

2.2. Dit privacy beleid is bedoeld om de gebruikers toe te laten te weten, voordat ze toegang krijgen tot de verschillende delen van de Site en hun persoonlijke gegevens meedelen, hoe Sudfresh SA de persoonlijke gegevens van gebruikers verwerkt. De gebruiker moet hier noodzakelijkerwijs kennis van nemen voordat hij zijn persoonlijke gegevens meedeelt door de formulieren in te vullen die voor dit doel in de verschillende secties van de Site zijn voorzien.

2.3 Persoonsgegevens worden voornamelijk automatisch verwerkt, met procedures die strikt verband houden met de doeleinden vermeld in punt 3.

2.4. Sudfresh SA verzamelt ook bepaalde persoonlijke gegevens van gebruikers om ze te herkennen en hen een optimale gebruikservaring te bieden. Het verzamelen van deze gegevens maakt het mogelijk om eventuele fouten op de Site te corrigeren. De verzamelde informatie heeft betrekking op het IP-adres, de geografische zone, de dag en het tijdstip van de raadplegingen, de bezochte pagina's en het apparaat van waaruit de verbinding plaatsvindt.

2.5. Elke inbreuk, gedeeltelijke of onjuiste informatie over persoonlijke gegevens, gemarkeerd met een asterisk, en daarom noodzakelijk voor de uitvoering van de gevraagde dienst, maakt dit onmogelijk. Aan de andere kant heeft elke inbreuk, gedeeltelijke of onjuiste informatie over facultatieve persoonlijke gegevens die niet nodig is, geen gevolgen.

3. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de verschillende secties van de Site zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens als volgt:

 

4. Cookiebeleid

De Site maakt gebruik van cookies om gebruikers van de Site van elkaar te onderscheiden. Dit stelt ons in staat om gebruikers een goede ervaring te bieden bij het surfen op de Site en deze te verbeteren.

4.1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door websites op de harde schijf van uw computer of op de browser van uw mobiele telefoon worden geplaatst. Ze worden op grote schaal gebruikt om websites te doen werken, de gebruikerservaring te verbeteren en bepaalde informatie aan de eigenaar van een website mee te delen. Onze cookies kunnen informatie opslaan over uw online voorkeuren en het ons toelaten onze website aan uw voorkeuren aan te passen.

4.2. Het gebruik van cookies aanvaarden of weigeren

Gebruikers hebben steeds de mogelijkheid om de configuratie van hun computer aan te passen om alle cookies te aanvaarden, te weigeren of hen te verwittigen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het weigeren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde services niet aan die gebruiker kunnen worden aangeboden, wat een volledig gebruik van alle functionaliteiten van onze website (hierna: ‘de Site') in de weg kan staan.

Als u het gebruik van alle of bepaalde cookies wenst te weigeren, dient u uw browserinstellingen aan te passen. Omdat elke browser verschillend is, raden we u aan om het ‘Help'-menu van uw browser te raadplegen om na te gaan hoe u uw voorkeuren voor cookies kunt wijzigen.

Als u de Site bezoekt, verzamelen we, los van het gebruik van cookies, door de loutere verbinding die uw telefoon met de Site tot stand brengt, informatie over u, waaronder uw besturingssysteem, browserversie, domeinnaam en IP-adres, de laatst bezochte website en de pagina's van de Site die u heeft bezocht. We kunnen deze informatie gebruiken met het oog op marketing, reclame, profielsamenstelling of andere promotionele doeleinden.

4.3. Hoe gebruiken we cookies?

De informatie die we via de cookies vergaren, kan ons helpen om het gebruik van de Site te analyseren en laat het ons toe u een betere gebruikservaring te bieden. De informatie die we via de cookies vergaren, kan worden gebruikt om u te identificeren. We gebruiken de cookies echter niet voor gerichte en gepersonaliseerde reclame naar kinderen toe.

4.4. Welke cookies gebruiken we en om welke doeleinden?

 

 

5. Persoonlijke gegevens die vatbaar zijn voor verwerking

De volgende gegevens worden ingezameld en verwerkt:

De informatie die de gebruikers geven door formulieren in te vullen of via e-mail of op een andere manier contact met ons op te nemen. Deze informatie kan de naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer van gebruikers bevatten.

Met betrekking tot elk bezoek van de gebruikers op de Site, verzamelen we automatisch de volgende informatie:

6. Toestemming

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken. De uitoefening van dit recht kan per e-mail aan info@sud-fresh.be worden gedaan.

7. Duur van de bewaring van de persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wettelijke vereisten opgelegd door de wet en de GDPR-verordening, bewaart Sudfresh SA de persoonlijke gegevens van gebruikers alleen gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt ...

8. Mededeling van de persoonlijke gegevens van gebruikers voor interne doeleinden

8.1. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers of medewerkers van de marketingafdeling van Sudfresh SA die, door te opereren onder het directe gezag van laatstgenoemde, aangesteld zijn als verwerkingsverantwoordelijken of onderaannemers van deze gegevens en de gepaste operationele instructies zullen ontvangen.Persoonsgegevens kunnen ook ter kennis worden gebracht van werknemers of werknemers van verantwoordelijken indien deze laatsten, aangesteld door Sudfresh SA, daartoe besluiten, op voorwaarde dat deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de nagestreefde doeleinden.

8.2. Sudfresh SA zorgt ervoor dat zijn werknemers of medewerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en verzekert zich ervan dat deze werknemers of medewerkers persoonlijke gegevens alleen zullen verwerken voor de oogmerken die zijn geautoriseerd door de nagestreefde doeleinden, met de vereiste discretie en veiligheid.

9. De rechten van erkende gebruikers

9.1. Sudfresh SA garandeert een eerlijke en geoorloofde verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers.

9.2. Sudfresh SA garandeert het recht van de gebruiker op toegang tot zijn persoonlijke gegevens. In overeenstemming met artikel 15 van de GDPR-verordening heeft de gebruiker het recht om van Sudfresh SA de volgende informatie (maar niet limitatief) te verkrijgen met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens:

  1. de doeleinden van de verwerking
  2. de betrokken categorieën persoonsgegevens
  3. de bewaartermijn van persoonsgegevens en de criteria die worden gehanteerd om deze periode te

 

9.3. Sudfresh SA garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en het wissen van persoonlijke gegevens. In overeenstemming met artikel 16 van de AVG-verordening kunnen onjuiste of onnauwkeurige gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. De gebruiker client aan Sudfresh SA te vragen de nodige wijzigingen aan te brengen. De gebruiker heeft het recht om het wissen van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 17 van de GDPR-verordening.

9.4. Sudfresh SA garandeert het recht op de beperking van de verwerking. De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen vermeld in artikel 18 van de GDPR-verordening.

9.5. Sudfresh SA garandeert het recht op dataportabiliteit. In overeenstemming met artikel 20 van de GDPR-verordening hebben gebruikers het recht om van Sudfresh SA persoonlijke gegevens over hen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Ze hebben ook het recht om deze gegevens door te sturen naar een andere gegevensbeheerder zonder dat SUDFRESH SA dit belemmert in de gevallen waarin het GDPR-reglement voorziet.

9.6. Sudfresh SA garandeert het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens. De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens wanneer er wettelijke redenen bestaan die met een bepaalde situatie verband houden.

9.7. Sudfresh SA garandeert het recht om een klacht in te dienen. De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Sudfresh SA bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, het organisme bevoegd voor het Belgische grondgebied.

9.8. De gebruiker kan op elk moment de hierboven vermelde rechten uitoefenen door een bericht per elektronische post te sturen naar het adres info@norel.be of een brief per gewone post gericht aan: Sudfresh SA – 3 Rue du Kiell – 6791 Aubange.

10. Beperking van de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke van verwerking

De Site kan hypertekst links bevatten naar internetsites die worden beheerd en uitgebaat door derden die geen verband houden met Sudfresh SA. Indien van toepassing kan Sudfresh SA niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze Sites, noch voor de praktijken van de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Sudfresh SA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, corruptheid van gegevens of identiteitsdiefstal, die met name, maar niet beperkend door de aanwezigheid van virussen of cyberaanvallen kunnen veroorzaakt worden.

De site bevat geen informatie die rechtstreeks bedoeld is voor minderjarigen. Minderjarigen mogen zonder toestemming van de ouders geen persoonlijke informatie of gegevens aan Sudfresh SA onthullen. Daarom nodigt Sudfresh SA alle personen die ouderlijk gezag uitoefenen over minderjarigen uit om hen te informeren over een veilig en verantwoord gebruik van het internet.

11. Wijziging van het Privacy beleid

Sudfresh SA behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid te wijzigen om te voldoen aan de verplichtingen voorzien door de wetten ter bescherming van de privacy of om het aan te passen aan zijn praktijken. De gebruiker wordt daarom uitgenodigd om regelmatig het Privacy beleid te raadplegen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en aanpassingen.

+32 81 24 07 40
info@sud-fresh.com
Avenue d’Ecolys, 31
5020 Rhisnes (Namur-Namen)
Belgium